Regulamin

Część I 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona https://bashesh.com/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://bashesh.com/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://bashesh.com/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://bashesh.com/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://bashesh.com/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Marta Nizio - Siara wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BASHESH MARTA NIZIO - SIARA, adres siedziby: Września, ul. Gdańska, nr 14, lok. 1, 62-300, poczta Września, adres do doręczeń: Września, ul. Gdańska, nr 14, lok. 1, 62-300, poczta Września, NIP: 7891592654, REGON: 300979960, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: marta.nizio@bashesh.com, tel. 48 606 71 23 61.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
   2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.nizio@bashesh.com
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.nizio@bashesh.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://bashesh.com/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://bashesh.com/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://bashesh.com/, bez zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://bashesh.com/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Część II

 

 

 

REGULAMIN  KONCERTÓW

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę PUH Bashesh Marta Nizio - Siara, z siedzibą we Wrześni, przy ul. Gdańskiej 14/1, 62-300 Września, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.

II. Uczestnictwo w imprezach:

 1. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu lub identyfikatorem bądź opaską upoważniającą do wstępu na teren imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.
 4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

II. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo:

- Odmówić wstępu posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego  zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów;
– W przypadku jeśli impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe;

- w przypadku każdej imprezy do sprawdzenia zawartości plecaków i torebek przez zatrudnione służby porządkowe.

 1. Zabronione jest:
  – wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych;
  – wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych jak również wnoszenie opakowań szklanych;
  – wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom, których ubiór narusza dobre obyczaje , jego elementy są niebezpieczne (np.metalowe okucia obuwia) bądź noszą znamiona akcji reklamowej lub propagandowej;
  – palenie wyrobów tytoniowych w tym również elektronicznych papierosów;
 2. Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez organizatora mają prawo wyprosić uczestnika, a jeśli wymaga tego sytuacja wyprowadzić i wezwać Policję.
 3.  Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach.
  Nie ma możliwości zajmowania miejsc, na które nie nabyło się biletu.
  Obowiązuje całkowity zakaz dostawiania miejsc, w przejściach, czy też stania w przejściach, drogach ewakuacyjnych.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu dla osób nieposiadających aktualnych na daną imprezę identyfikatorów wydanych przez organizatora: na scenę, zaplecze, pomieszczeń technicznych, backstage, garderób i innych pomieszczeń przeznaczonych do użytku organizatora i wykonawców.
  Obowiązuje całkowity zakaz dotykania i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.
 5. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację.
 6. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.

 

III. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć,

 1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody organizatora.
 2. W przypadku złamania zakazu służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić takiego uczestnika z terenu imprezy.
 3. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie trackie 3 pierwszych utworów lub według osobnych ustaleń drogą mailową.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy  oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów.

 

 

IV. Regulamin Uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora w okresie epidemii COVID-19

 

1.Z uwagi na wprowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii COVID - 19:

  1. zabrania się udziału w Imprezie:
   - osobie chorej na COVID - 19 lub wykazującej symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, miedzy innymi: temperatura powyżej 37,2 stopnia Celsjusza, kaszel, duszności, bóle mięśni, ból gardła, biegunka, ból brzucha, wymioty, pogorszenie smaku lub węchu,
   - osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, a także objętym nadzorem epidemiologicznym ze względu na COVID – 19;
  2. każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do:

- złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podaniem danych trackingowych zgodnie z ust.3 poniżej,
- przestrzegania aktualnych na dzień́ wejścia w życie Regulaminu zasad i warunków bezpieczeństwa epidemicznego określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa, w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.), a także w przepisach prawa obowiązujących w dniu Imprezy,
- poddania się mierzeniu temperatury ciała przed wejściem na Teren Imprezy w sposób bezdotykowy,
- dezynfekcji rąk przy wejściu na Teren Imprezy,
- zakrywania ust i nosa np. maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na Terenie Imprezy, a także przed wejściem na Teren Imprezy – Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wyposażenia się̨ we własnym zakresie i na własny koszt w w/w materiały ochrony osobistej,
- przestrzegania obowiązku zachowania odległości od innych osób przebywających na Terenie Imprezy, nie mniej niż 1,5 metra, a w przypadku kolejek, w tym przed wejściem oraz wyjściem z Terenu Imprezy – nie mniejszej niż̇ 2 metry, a także stosowania się do wyznaczonych na Terenie Imprezy znakami poziomymi miejsc dla publiczności, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy Uczestnika Imprezy z dzieckiem poniżej 13. roku życia lub z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących,
- w przypadku wystąpienia objawów COVID – 19 w czasie Imprezy – niezwłocznego poinformowania o tym Służb Porządkowych i Informacyjnych oraz opuszczenia Terenu Imprezy,

 1. Organizator zastrzega sobie prawo domowy wstępu na Terenu Imprezy Uczestnika Imprezy, który wykazuje jakiekolwiek objawy COVID – 19, nie wykonuje obowiązków określonych w ust. 5 lit. b albo odmawia ich wykonania lub nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje zwrot środków za zakup Biletu.
 2. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do złożenia pisemnego Oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID – 19. Oświadczenie jest wysyłane Uczestnikom Imprezy przez podmiot sprzedający Bilety na Imprezę, mailowo, na adres e-mail wskazany przy zakupie Biletu jako plik do wydruku i wypełnienia. Dostępne jest również TUTAJ. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia oraz przekazania wypełnionego Oświadczenia z podpisem przy wejściu na Teren Imprezy, zgodnie z wytycznymi organizatora.
 3. Wymóg złożenia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, wynika z wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarny Głównego, wydanych w związku z art. 8a ust. 5-9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wprowadzonym w drodze art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 4. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Imprezie wiąże się z ryzykiem zachorowania na COVID -19.
 5. Organizator informuje, że w przypadku podejrzenia u danego Uczestnika Imprezy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Organizator jest uprawniony do powiadomienia o tym fakcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przekazania mu danych osobowych Uczestnika Imprezy, wskazanych w Oświadczeniu.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z pandemią COVID – 19. 
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia Imprezy.